Hlavní stránka Obchodní podmínky

Obchodní podmínky


I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

1. Naše společnost vydává tyto všeobecné obchodní podmínky (dále také jen „VOP“), jejichž aktuální a plné znění je dostupné v obchodních prostorech společnosti a na webové stránce společnosti. (dále jen „webová stránka“ či „web“).

2. Tyto obchodní podmínky upravují práva a povinnosti mezi společností a jejími klienty při uzavírání smluv v rámci výkonu podnikatelské činnosti společnosti a dopadají i na kterékoliv jednání společnosti ve vztahu k jejím klientům, když není mezi stranami dohodnuto jinak.

3. Klientem se pro účely těchto VOP rozumí fyzická nebo právnická osoba, která vstoupila, resp. má zájem vstoupit, se společností do závazkového vztahu v souvislosti s výkonem podnikatelské činnosti společnosti, a to zejména při prodeji autodílů, příslušenství k vozidlům či provozních kapalin, popř. při poskytnutí služby s tím související (dále jen „klient“).

4. Ustanovení obsažená v těchto VOP jsou součástí smluvních vztahů mezi společností a klientem a tvoří jejich neoddělitelnou součást. Odchylná ujednání obsažená v písemných smlouvách uzavřených mezi společností a klientem, jakož i ustanovení právních předpisů, od kterých se smluvní strany nemohou dohodou odchýlit, mají přednost před ujednáními obsaženými v těchto VOP.

5. Společnost má právo jednostranně měnit VOP, a to zejména z důvodu změny své obchodní politiky, změny situace na trhu nebo změny obecně závazných právních předpisů. Změnu VOP a počátek její účinnosti oznámí společnost klientům uveřejněním ve svých obchodních prostorech a na své webové stránce. Závazkové vztahy vzniklé před účinností změny VOP se řídí až do jejich ukončení zněním VOP platným a účinným v době uzavření závazkového vztahu.

6. Všechny právní vztahy mezi společností a klientem, které nejsou odchylně upraveny smluvně ani těmito VOP, se řídí příslušnými ustanoveními obecně závazných právních předpisů, zejména pak zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

7. Zaměstnanci společnosti nejsou oprávnění dojednávat vedlejší dohody a ujednání ústně nebo poskytovat ústně potvrzení nad rámec těchto VOP nebo písemných smluv.

II. OBJEDNÁVÁNÍ ZBOŽÍ

1. Zbožím se rozumí výrobky, které jsou obsaženy v seznamu výrobků na webové stránce nebo v katalogu společnosti, jakož i tam neobsažené výrobky obstarané pro klienta na základě jeho individuálního požadavku (písemného, faxového nebo e-mailového).

2. Společnost na základě požadavku klienta informuje klienta o možnostech a podmínkách dodání zboží či poskytnutí služby (zejména výběr zboží, množství, cena, termín dodání, platební podmínky apod.), přičemž tato informace není pro společnost závazná, ale slouží toliko k informování klienta o návrhu řešení jeho požadavků (dále jen „informační nabídka“). Klient se na základě informační nabídky společnosti rozhodne, zda vznese svou závaznou objednávku zboží či služby.

3. Závazná objednávka může být klientem společnosti zaslána v listinné podobě na adresu sídla, podána telefonicky, faxem či elektronickou poštou na kontakty uvedené na internetové stránce, osobně či prostřednictvím webové stránky společnosti Všechny přijaté objednávky bez ohledu na jejich formu jsou společností považovány za závazné pro klienta a zároveň jsou považované za návrh smlouvy uzavřené na dálku. Klient učiněním své objednávky potvrzuje, že souhlasí s těmito VOP, a to ve znění platném a účinném k okamžiku odeslání objednávky.

4. V objednávce je klient povinen uvést následující údaje:

a) identifikaci klienta, tj. obchodní jméno nebo jméno a příjmení, sídlo/bydliště, IČO, DIČ, kontakt (zejména telefon, fax nebo e-mailovou adresu),

b) identifikaci (popis) a množství objednaného zboží,

c) adresu a místo dodání zboží (nebude-li tento údaj uveden, zboží bude dodáno na adresu sídla/ bydliště klienta).

d) jméno a příjmení kontaktní osoby oprávněné k převzetí dodávaného zboží (nebude-li tento údaj uveden, má se za to, že k převzetí dodávaného zboží je oprávněn vedle samotného klienta i kterýkoliv jeho zaměstnanec, který se prokáže vhodným dokladem).

5. Nebude-li objednávka obsahovat náležitosti dle bodu 4, společnost se pokusí kontaktovat klienta za účelem odstranění nedostatků objednávky a jejího případné upřesnění nebo doplnění. Okamžikem doručení všech uvedených údajů společnosti se objednávka považuje za úplnou a pro klienta závaznou.

6. Společnost má právo odmítnout objednávku ve lhůtě do 20 pracovních dní od doručení objednávky, o čemž je povinna informovat klienta.

7. K uzavření smlouvy dochází v okamžiku doručení potvrzení objednávky společností klientovi, a to v jakékoliv formě (zejména osobně, telefonicky, faxem, elektronickou poštou, či prostřednictvím webové stránky.

III. KUPNÍ CENA

1. Kupní cena je stanovena:

a) individuálně podle informační nabídky zaslané společností klientovi na základě jeho požadavku, přičemž tato individuální cenová nabídka je platná maximálně po dobu 24 hodin od jejího odeslání společností klientovi, nebude-li uvedeno jinak;

b) podle aktuální nabídky společnosti přístupné registrovaným uživatelům na webové stránce společnosti.

2. Společnost si vyhrazuje právo zvýšit cenu zboží/služby v případě prokázaného zvýšení cen od svých dodavatelů. V případě změny ceny zboží/služby je klient o této skutečnosti vhodným způsobem informován, přičemž má právo za takových okolností svou objednávku zrušit, a to bez zbytečného odkladu po obdržení informace o navýšení ceny.

3. Klient je povinný uhradit kupní cenu za dodané zboží/službu bezhotovostním převodem na účet společnosti uvedený na daňovém dokladu, a to nejpozději do data splatnosti uvedeného na daňovém dokladu, nebo v hotovosti již při převzetí zboží.

4. V případě bezhotovostního převodu se kupní cena považuje za uhrazenou v okamžiku připsání příslušné částky ve prospěch účtu společnosti uvedeného na daňovém dokladu.

5. Klient je povinný uhradit všechny závazky vůči společnosti podle pravidel stanovených v těchto VOP, pokud nemá se společností písemně dohodnuté individuální platební podmínky.

6. Ocitne-li se klient v prodlení se zaplacením kupní ceny nebo její části, je povinen vedle zákonného úroku z prodlení zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.

7. V případě klienta, který je v prodlení s platbou dohodnuté ceny za zboží/službu, je společnost oprávněna odstoupit od smlouvy. Odstoupení od smlouvy musí mít písemnou formu a je platné okamžikem doručení klientovi. Za doručení se považuje také okamžik převzetí faxové zprávy nebo elektronické pošty na technickém zařízení klienta. V tomto případě jsou strany povinné navzájem si bez zbytečného odkladu vrátit vše, co podle smlouvy již bylo plněno, jinak dochází k bezdůvodnému obohacení. Vrácení zboží namísto úhrady je možné jen na výzvu společnosti, případně po dohodě s ní a jen na vlastní náklady a nebezpečí klienta.

8. Společnost si vyhrazuje právo dodat zboží až po úplném uhrazení kupní ceny, tj. po připsání celé sumy kupní ceny na účet společnosti.

9. Jestliže společnost objednané zboží nemůže dodat a nedohodne-li se s klientem na náhradním plnění, resp. na náhradním termínu dodání, je společnost povinna vrátit klientovi již zaplacenou kupní cenu do 7 dní od uplynutí lhůty pro dodání zboží a informovat o této skutečnosti klienta. Vrácením kupní ceny zanikají jakékoliv další nároky klienta vůči společnosti.

10. Společnost si vyhrazuje právo na zpětné doúčtování a vrácení zboží zákazníkovi, pokud zboží bylo montováno nebo znehodnoceno nesprávným zacházením.

IV. PODMÍNKY DODÁNÍ ZBOŽÍ

1. Společnost na základě výslovné žádosti klienta uvedené v objednávce zabezpečí dodání zboží na dohodnutou adresu; když se smluvní strany nedohodnou jinak, náklady spojené s dodáním zboží na adresu určenou klientem nese v celém rozsahu klient.

2. Spolu s dodaným zbožím společnost odevzdá klientovi dodací list, ve kterém bude uvedena identifikace dodaného zboží a jeho množství. Klient je povinný po kontrole dodaného zboží na dodací list čitelně uvést příjmení přebírajícího, č. občanského průkazu, případně název společnosti v písemné nebo tištěné podobě, tento podepsat a potvrdit tak převzetí zboží. Podpisem dodacího listu klient potvrzuje, že zboží bylo převzato neporušené a nepoškozené.

3. Nebezpečí škody na zboží a nahodilé zkázy přechází na klienta okamžikem převzetí dodaného zboží klientem (resp. jím pověřenou osobou). Nebezpečí škody na zboží přechází na klienta též v okamžiku, kdy se klient dostane do prodlení s převzetím zboží.

4. Klient je v prodlení s převzetím zboží v případě, že nepřevezme zboží řádně a včas. V případě prodlení klienta s převzetím zboží je společnost oprávněna:

a) odstoupit od smlouvy,

b) účtovat náklady na uskladnění zboží,

c) účtovat přepravní náklady za opětovné doručení zboží,

d) účtovat náklady na ekologickou likvidaci zboží a

e) požadovat smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny neobrátkového zboží denně za každý den prodlení.

5. Klient nabývá vlastnické právo ke zboží až úplným zaplacením kupní ceny zboží podle daňového dokladu vystaveného společností Dojde-li k dalšímu prodeji zboží klientem, třetí osobě dříve, než klient uhradí kupní cenu společnosti, je klient povinný uhradit kupní cenu zboží ihned z ceny inkasované při následném prodeji.

6. Když společnost poskytne klientovi vzorky zboží, tyto zůstávají vlastnictvím společnosti a klient není oprávněn zpřístupnit je třetí osobě, není-li dohodnuto jinak.

V. VADY ZBOŽÍ, REKLAMACE

1. Klient je povinen již při převzetí zboží zkontrolovat jeho množství a kvalitu. Nesprávné množství zboží, nesprávný druh zboží a zjevné vady nebo poškození zboží je klient povinen vytknout ihned.

2. Případné později zjištěné vady zboží je klient povinen vytknout bez zbytečného odkladu po jejich zjištění, a to písemnou formou na adresu sídla společnosti, přičemž je pro tyto účely povinen použít (vyplnit) reklamační protokol, který je přístupný v obchodních prostorech společnosti a na webové stránce (dále jen „reklamační protokol“).

3. S dodaným zbožím je klient povinen nakládat v souladu s účelem jeho užití a podle poskytnutého návodu na jeho použití, přičemž při realizaci montáže zboží je povinen postupovat v souhlasu s návodem a požadavky pro montáž. V případě porušení některých z těchto uvedených povinností neodpovídá společnost za takto vzniklé vady zboží či způsobené škody.

4. Společnost doporučuje pro všechny druhy zboží, aby montáž a jeho následný servis vykonával pouze vyškolený personál odborného servisu, a to pouze s doporučeným servisním vybavením a dle postupů stanovených výrobcem automobilu a zboží. V případě, že tyto požadavky nebudou ze strany klienta splněny, neodpovídá společnost za takto vzniklé vady zboží či způsobené škody.

5. Společnost nenese žádnou odpovědnost za vlastnosti zboží ani v případě, že klient vykoná na zboží jakýkoliv neoprávněný zásah nebo úpravu. Společnost neodpovídá za vady způsobené nevhodným používáním, neodbornou montáží a servisními zásahy, zanedbáním údržby, živelnými vlivy či úmyslným poškozením zboží.

6. Za vadu zboží se nepovažuje jeho běžné opotřebení nebo přirozená ztráta původních vlastností.

7. K reklamovanému zboží je klient povinný přiložit vyplněný reklamační protokol, čitelný originál nebo kopii dokladu o koupi zboží – fakturu, popřípadě též potvrzení o montáži konkrétního zboží v autorizovaném servisu spolu s vyjádřením servisu k reklamované vadě zboží. V případě, že uvedené dokumenty nebudou ze strany klienta při reklamaci předloženy, klient nemá nárok na reklamaci zboží a společnost nemá povinnost reklamaci uznat. Společnost může reklamovaný díl poslat na posouzení svému dodavateli, v tomto případě se reklamační lhůta prodlouží o čas potřebný na posouzení reklamace, o čemž bude klient informován.

8. U použitých věcí společnost neodpovídá za vady vzniklé jejích použitím nebo opotřebením. U vadných věcí prodávaných pro výskyt vady za nižší cenu neodpovídá za vadu, pro kterou byla dojednána nižší cena.

VI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tyto VOP nabývají účinnost dnem 01. 01. 2018

2. Informace a dokumenty poskytnuté společností není klient oprávněn bez souhlasu společnosti rozmnožovat nebo jakýmkoliv způsobem rozšiřovat či jinak zpřístupnit třetí osobě.

3. Jestliže některé ustanovení těchto VOP pozbude účinnost nebo platnost, není tím dotčena účinnost a platnost ostatních ustanovení. Namísto neúčinných / neplatných ustanovení se použije úprava, která, pokud je to právně možné, se co nejvíc přibližuje smyslu a účelu těchto VOP.

4. Klient odesláním objednávky uděluje společnosti souhlas na zpracování jeho údajů (u fyzické osoby osobních údajů) uvedených v objednávce v informačním systému společnosti za účelem plnění smlouvy a za účelem poskytnutí služeb a produktů společností, jakož i k zasílaní informací o její činnosti elektronickými prostředky. Souhlas klient uděluje na dobu do jeho odvolání. Klient má právo udělený souhlas kdykoliv odvolat zasláním písemného oznámení na e-mailovou adresu společnosti nebo poštovní adresu společnosti


V Praze 01. 01. 2018